Zmiany zasad przyznawania i wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) uległy zmianie zasady przyznawania i wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym uprawniających m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), a także stanowiących podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do niektórych usług. Ponadto od 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu takiej legitymacji, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia na rewersie legitymacji umieszczany jest QR kod, który zawiera obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz dane, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dotyczące stopnia niepełnosprawności, a także symbol przyczyny niepełnosprawności.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce osoby niepełnosprawne pod adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,wazne-informacje-dotyczace-legitymacji-osoby-niepelnosprawnej

Legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na określony czas.

źródło: https://kuratorium.krakow.pl/zmiany-zasad-przyznawania-i-wydawania-legitymacji-osobom-niepelnosprawnym/