Statut Fundacji

TEKST JEDNOLITY STATUTU

Fundacji pod nazwą „Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca”

z dnia 26 października 2020 roku

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca” i zwana jest dalej Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Ewę Szostek w drodze oświadczenia złożonego przed notariuszem Joanną Gregułą.
 3. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2000 zł, z czego 1000 zł przeznacza się na działalność gospodarczą.
 4. Siedzibą Fundacji jest Skawina.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na prowadzoną działalność pożytku publicznego.

5. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne dotyczące wykonania określonych zadań.

6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw osób niepełnosprawnych.

Rozdział II

CELE FUNDACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4

 1. Celem głównym Fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, w szczególności z zespołem Downa – w środowisku integracyjnym z osobami pełnosprawnymi. W ramach celu głównego, celami szczegółowymi Fundacji są:
 • prowadzenie działań w zakresie wychowania przedszkolnego – w ramach prowadzonych przedszkoli;
 • prowadzenie działań w zakresie opieki dziennej nad dziećmi – w ramach prowadzonych klubów malucha i innych form opieki dziennej;
 • prowadzenie nauki w ramach szkół podstawowych i innych form edukacyjnych i oświatowych;
 • inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i promowanie działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia;
 • prowadzenie działań w zakresie pomocy w rozpoczynaniu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowania i rozwijania nowych form rehabilitacji leczniczej;
 • prowadzenie działań w zakresie ułatwiania dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej;
 • prowadzenie działań w zakresie edukacji oraz kreowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji poprzez model włączania osób niepełnosprawnych do pełnej edukacji programowej – edukacja włączająca;
 • prowadzenie działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pomocy w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy;
 • inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i promowanie działań w zakresie organizacji i  prowadzenia poradnictwa prawnego w celu udzielania wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
 • prowadzenie działań w zakresie inspirowania i uczestnictwa w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w zakresie rehabilitacji psychoruchowej, leczenia farmakologicznego chorób oraz integracji społecznej;
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów;
 • prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, m.in. placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych, klubów i świetlic integracyjnych;
 • integrowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół, a także stworzenie reprezentatywnej grupy społecznej w stosunku do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej;
 • nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności;
 • prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności szkoleniowej oraz warsztatów i innych form kształcenia w celu podniesienia świadomości dotyczącej problemu niepełnosprawności, w szczególności na temat zespołu Downa, a także w celu wprowadzania nowych metod nauczania dla nauczycielek, opiekunów i rodziców oraz pomocy w rozpoczynaniu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowania i rozwijania nowych form rehabilitacji leczniczej;
 • prowadzenie działań w zakresie propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie każdej formie wykluczenia, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i aktów prawnych niższej rangi;
 • prowadzenie poradnictwa związanego z osobami niepełnosprawnymi.
 • prowadzenie działalności na rzecz społecznej aktywności seniorów, ich rehabilitacji, leczenia oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • prowadzenie działalności integracyjnej względem cudzoziemców, w tym dzieci z doświadczeniem migracji.

2. Oprócz celu głównego opisanego w ust.1 celami Fundacji są także zadania pożytku publicznego z zakresu:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • propagowania oraz prowadzenia działań o charakterze proekologicznym, a także związanych z ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych, przedszkoli, szkół, klubów malucha, innych form szkolnictwa, domów opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
 2. zakładanie i prowadzenie placówek szkolnictwa każdego szczebla;
 3. prowadzenie szkoleń i innych form edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych;
 4. zwiększenie dostępności sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych;
 5. organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
 6. redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw;
 7. organizacja i prowadzenie poradnictwa prawnego;
 8. prowadzenie ośrodka szkoleniowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 9. prowadzenie Centrum Informacji o Zespole Downa;
 10. organizowanie i prowadzenie kursów i konferencji związanych z problematyką osób niepełnosprawnych;
 11. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz państwowych i samorządowych;
 12. tworzenie lub pomoc w tworzeniu jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 13. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.
 14. zakładanie i prowadzenie placówek opieki dziennej nad dziećmi od 0 do 3 lat;
 15. prowadzenie działalności wspomagającej edukację osób niepełnosprawnych; prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, pozaszkolnych form edukacji artystycznej, pozaszkolnej nauki języków obcych oraz pozostałych pozaszkolnych form edukacji.

§ 6

 1. Działalność Fundacji może być prowadzone zarówno jako odpłatna działalność pożytku publicznego jak i jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
 2. Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego jak i zakres nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa Zarząd Fundacji w formie uchwały.

§ 7

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Decyzje o rozpoczęciu, zakończeniu, zakresie, formie i charakterze działalności gospodarczej, powołaniu spółki, nabyciu lub zbyciu udziałów lub akcji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 8

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

§ 9

 1. Zarząd Fundacji, zwany również Zarządem liczy od jednej do pięciu osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Funkcje poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu określa Fundator.
 2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie:
 • złożonej pisemnie rezygnacji;
 • utraty zdolności sprawowania funkcji ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • odwołania przez Fundatora;
 • śmierci.
 1. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
 2. W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia określone niniejszym statutem wykonywane będą przez spadkobierców Fundatora działających wspólnie.
 3. W razie braku możliwości pełnienia przez Fundatora funkcji z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa jego uprawnienia określone niniejszym statutem wykonywane będą przez Radę Fundacji.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nienależących do kompetencji Rady Fundacji lub kompetencji Fundatora.

§ 11

 1. Do składania oświadczeń woli Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 2. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 12

Rada Fundacji składa się z minimum 3 osób powołanych bezterminowo.

 1. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji powołuje Fundator..
 2. Funkcja w Radzie Fundacji ustaje w razie:
 • pisemnie złożonej rezygnacji;
 • utraty zdolności sprawowania funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • śmierci.
 • odwołania przez Fundatora

3. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania członka Rady Fundacji w każdym czasie.

§13

Do obowiązków Rady Fundacji należy:

 1. sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji;
 2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych;
 3. występowanie z wnioskami co do działalności Fundacji;
 4. opiniowanie programów działania i projektów budżetu Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swoich członków.

§ 15

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

2.   Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.  Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 16

 1. Majątek Fundacji tworzą środki pieniężne przekazane przez Fundatora.
 2. Majątek Fundacji może ponadto pochodzić z:

a) dotacji, subwencji, grantów;

b) darowizn;

c) zbiórek publicznych;

d) zapisów i spadków;

e) przychodów z działalności odpłatnej;

f) dochodów z działalności gospodarczej;

g) dochodów z majątku;

h) ofiarności publicznej.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 17

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz  ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, uchwałą Fundatora.

§ 19

1. Fundacja może być rozwiązana decyzją Fundatora a w przypadku jego śmierci, jego spadkobierców.

2. Likwidatorem jest ostatni Zarząd Fundacji, jeśli Fundator nie wyznaczy innych likwidatorów.

 

Ewa Szostek                               

Prezes Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca