Misja

Misją Fundacji jest możliwie jak najszersze propagowanie idei edukacji włączającej, a przez to poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową, w tym z Zespołem Downa.
Poprzez realizowane projekty dążymy do budzenia w społeczeństwie świadomości co do założeń i wartości edukacji włączającej, dbamy o świadomość rodzin dzieci niepełnosprawnych w zakresie ich praw m.in w odniesieniu do edukacji, wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Do głównych celów Fundacji należy:

 • propagowanie idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałości o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i aktów prawnych niższej rangi;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia;
 • pomocy w rozpoczynaniu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowania i rozwijania nowych form rehabilitacji leczniczej;
 • ułatwiania dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej;
 • edukacji oraz kreowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji poprzez model włączania osób niepełnosprawnych do pełnej edukacji programowej;
 • aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pomocy w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy;
 • pomocy w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia;
 • udzielania wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych;
  inspirowania i uczestnictwa w badaniach naukowych sprzyjających postępowi w zakresie rehabilitacji psychoruchowej, leczenia farmakologicznego chorób oraz integracji społecznej;
 • prowadzenia działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów;
 • podejmowania działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych;
 • konsolidowania osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół z, a także stworzenia reprezentatywnej grupy społecznej w stosunku do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej;
 • nawiązywania i propagowania krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechniania wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności;
 • prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności szkoleniowej oraz warsztatów w celu podniesienia świadomości dotyczącej problemu niepełnosprawności, w szczególności na temat zespołu Downa.