Zmiany zasad przyznawania i wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) uległy zmianie zasady przyznawania i wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym uprawniających m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), a także stanowiących podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do niektórych usług. (więcej…)