Statut Fundacji

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI Z DNIA 08.05.2017 w sprawie zmiany statutu „Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca” z dnia 01 czerwca 2016 roku: plik do pobrania

TEKST JEDNOLITY STATUTU
fundacji pod nazwą „Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca”
z dnia 08.05.2017r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca” i zwana jest dalej Fundacją.
2. Fundacja została ustanowiona przez Ewę Szostek, zwaną dalej Fundatorem, w drodze oświadczenia złożonego przed notariuszem Joanną Gregułą.
3. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2000 zł, z czego 1000 zł przeznacza się na działalność gospodarczą.
4. Siedzibą Fundacji jest Skawina.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go będzie podlegać ochronie prawnej.
3. Fundacja może ustanawiać tytuły, dyplomy i medale honorowe i inne wyróżnienia oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne dotyczące wykonania określonych zadań, także na terenie innych podmiotów, poza siedzibą Fundacji
i z podmiotami bezpośrednio prowadzonymi przez Fundację, co jest regulowane osobnymi umowami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Fundacja może delegować osoby zatrudnione przez Fundacje do wykonywania poleconych zadań także w innych podmiotach gospodarczych, organizacjach pożytku publicznego oraz
u osób fizycznych, np. w ich miejscu zamieszkania.

Rozdział II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 4

Celem działania Fundacji jest:
– działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji osób niepełnosprawnych i/lub
z trudnościami rozwojowymi zagrożonych jakąkolwiek formą wykluczenia społecznego – w środowisku integracyjnym w oparciu o materiały indywidualne oraz grupowe z osobami pełnosprawnymi;
– nauka, edukacja, oświata i wychowanie osób niepełnosprawnych i z trudnościami rozwojowymi zagrożonych jakąkolwiek formą wykluczenia społecznego w odpowiednio przygotowanym środowisku integracyjnym z osobami w normie rozwojowej, pełnosprawnymi.

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
W zakresie działalność na rzecz szeroko rozumianej integracji osób niepełnosprawnych i/lub
z trudnościami rozwojowymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – w środowisku integracyjnym;
1) inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i promowanie działań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia;
2) prowadzenie działań w zakresie rehabilitacji, min.:
– placówek rehabilitacyjnych,
– medycznych,
– terapeutycznych,
– edukacyjnych,
– kulturalnych,
– rekreacyjnych,
– domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych,
– klubów i świetlic integracyjnych, środowiskowych;
3) prowadzenie działań w zakresie ułatwiania dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej;
4) prowadzenie działań w zakresie edukacji
5) kreowania nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji poprzez model edukacji włączającej;
6) prowadzenie działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
7) prowadzenie i promowanie działań w zakresie organizacji, poradnictwa prawnego dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia;
8) prowadzenie działań w zakresie uczestniczenia w badaniach naukowych;
9) organizowanie integracyjnych festiwali, festynów, konkursów i innych form;
10) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych wraz ze środowiskiem osób pełnosprawnych;
11) promocja imprez sportowych i zajęć integrujących dla osób niepełnosprawnych oraz
z trudnościami rozwojowymi, także pełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów;
13) integrowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół, a także stworzenie reprezentatywnej grupy społecznej w stosunku do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej;
14) nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia, terapii i metod pracy z osobami z niepełnosprawnością oraz działań integracyjnych i edukacji każdego szczebla;
15) prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności szkoleniowej oraz warsztatów i innych form kształcenia dla kary pedagogicznej, specjalistów, terapeutów opiekunów i rodziców;
16) prowadzenie działań w zakresie propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie każdej formie wykluczenia;
17) wspieranie finansowe i rzeczowe, a także szkoleniowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności o której mowa w §4 – w zakresie celów statutowych Fundacji;

W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych i osób pełnosprawnych z trudnościami rozwojowymi, zagrożonych jakąkolwiek formą wykluczenia społecznego oraz osób całkowicie pełnosprawnych w odpowiednio przygotowanym środowisku integracyjnym z osobami w normie rozwojowej poprzez:
1. prowadzenie integracyjnych placówek wychowawczo-oświatowo-edukacyjnych;
2. punktów opieki dziennej nad dziećmi do lat 3;
3. przedszkoli, punktów przedszkolnych;
4. szkół wszystkich szczebli;
5. ośrodków szkoleniowych dla młodzieży i osób dorosłych;
6. organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów i innych form szkoleniowych;
7. prowadzenie klubów i świetlic środowiskowych;

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele w formie zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w następującym zakresie:
1) Pozaszkolne formy edukacji
2) Działalność wspomagająca edukację
3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych
4) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
5) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
6) Nauka języków obcych
7) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8) Działalność fizjoterapeutyczna
9) Działalność rehabilitacyjna i rewalidacyjna
10) Działalność paramedyczna
11) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
12) Badanie rynku opinii publicznej

§ 8

1. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych określonych w §4 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego..
3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd.
5. Zarząd Fundacji może powołać dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności. Powołany dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

FUNDATOR
§ 9

1. Do kompetencji Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium w działaniu;
e) może określić wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji;
f) wyraża uprzednią zgodę na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd Stosunków pracy;
2. Fundator ma prawo wglądu na każde żądanie do dokumentacji Fundacji oraz decyzji podejmowanych przez Zarząd i Radę;
3. Fundator może zostać powołany przez Radę Fundacji do Zarządu Fundacji.
4. W takim przypadku kompetencje Fundatora , poza prawem powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 10

1. Zarząd Fundacji, zwany również Zarządem składa się z 1 do 5 osób.
2. Powołany jest przez Fundatora . Powołując Zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jej Prezesem;
4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 2 lat.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w razie upływu kadencji lub:
a) złożonej pisemnie rezygnacji;
b) utraty zdolności sprawowania funkcji ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
c) odwołania przez Fundatora;
d) śmierci.
e) naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatora. Zarząd kieruje działalnością Fundacji
i reprezentuje ją na zewnątrz. Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie
7. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie należących do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora, a w szczególności:
a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Fundacji;
b) podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
c) podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do innych organizacji;
d) zarządzanie majątkiem Fundacji;
e) kierowanie działalnością Fundacji i jej reprezentowanie;
f) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresu i przedmiotu oraz form lub decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności.
g) przyjmuje subwencje, darowizny §16 pnkt2.
h) odpowiada za realizacje celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej
i gospodarczej;
i) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art.9 Ustawy z dn 24 kwietnia 2003r.
o działalność pożytku publicznego i wolontariacie;
j) do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego składa Radzie Fundacji coroczne, pisemne sprawozdanie ze swej działalności;

§ 11

1. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu, nie mniej niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

RADA FUNDACJI
§ 12

1. Rada Fundacji jest organem nadzoru i składa się z co najmniej 3 członków powoływanych
i odwoływanych przez Fundatora, bezterminowo.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani przez Fundatora.
4. W razie działania na szkodę Fundacji przez członka Rady Fundacji pozostali członkowie są także uprawnieni do jego odwołania w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej w obecności wszystkich pozostałych członków, po umożliwieniu zabrania głosu osobie, której sprawa dotyczy.
5. Funkcja w Radzie Fundacji ustaje także w razie:
– pisemnie złożonej rezygnacji;
– utraty zdolności sprawowania funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
– śmierci;
– naruszenia warunków Statutu Fundacji;
6. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7. Rada zatwierdza sprawozdania finansowe oraz inne sprawozdania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni;
8. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatora.
9. Forma zwołania jest dowolna.
10. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
11. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składy, niemniej niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
12. W razie gdy liczba członków Rady Fundacji spadnie poniżej trzech, uzupełnienia składu Rady Fundacji dokonuje Fundator .
13. W razie braku możliwości pełnienia przez Fundatora przynależnych mu funkcji z przyczyn zdrowotnych lub losowych oraz ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa jego uprawnienia określone niniejszym statutem wykonywane będą przez Radę Fundacji, zgodnie
z treścią Statutu Fundacji.
14. Po śmierci Fundatora Rada Fundacji będzie się składać z 5 osób i będzie kontynuować realizacje celów statutowych Fundacji. Jeśli w chwili śmierci Fundatora rada liczy będzie mniej niż 5 osób, Rada winna powołać do swego składu stosowną ilość, aby osiągnąć liczebność wskazaną
w Statucie Fundacji. Jeśli w chwili śmierci Fundatora liczebność członków Rady Fundacji będzie większa niż 5 osób, Rada ta będzie działała w takim składzie do czasu podjęcia innej uchwały.
15. Po śmierci Fundatora, członków Rady Fundacji kolejnej kadencji lub nowopowołanych do składy Rady Fundacji powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. Uchwała w tym zakresie winna zapaść niezwłocznie ale najpóźniej do 30 czerwca ostatniego roku kadencji ustępującej Rady.

§13

Do obowiązków Rady Fundacji należy:
1. Sprawowanie kontroli nad działalnością Fundacji;
2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych;
3. Występowanie z wnioskami co do działalności Fundacji;
4. Opiniowanie programów działania i projektów budżetu Fundacji.
5. Zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia i nagród dla członków Zarządu Fundacji.
6. Zawieszenia członków Zarządu na okres 3 miesięcy, z ważnych powodów.
7. Przewodniczący Rady Fundacji ma uprawnienia do zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niemożności zawarcia umowy, zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

§ 14

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy swoich członków.

§ 15

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 16

1. Majątek Fundacji tworzą środki pieniężne przekazane przez Fundatora.
2. Majątek Fundacji może ponadto pochodzić z:
a) dotacji, subwencji, grantów;
b) darowizn;
c) zbiórek publicznych;
d) zapisów i spadków;
e) przychodów z działalności odpłatnej;
f) dochodów z działalności gospodarczej;
g) dochodów z majątku;
h) ofiarności publicznej.
i) odsetek bankowych
j) świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art.448 KC;
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
5. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu , o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§18

Fundacja może ustanawiać tytuły dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym
i prawnym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział V:
Zmiany Statutu.

§19

Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym decyzją Fundatora samodzielnie lub na wniosek członków organów Fundacji. Cele statutowe nie mogą zostać w skutek zmian usunięte ze statutu.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20

1) Fundacja może być rozwiązana w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków i majątku;
2) Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą;
3) Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na działalność pożytku publicznego zgodną z celami statutowymi Fundacji.

§21

1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją pożytku publicznego.
2. Decyzje w sprawie połączenia podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji.

 

…………………………………
Ewa Szostek
Prezes Zarządu